HomeGenelNeden emekli şehri Antalya oldu?

Neden emekli şehri Antalya oldu?

Antalya Türkiye’nin en fazla göç alan şehirlerinden biri. Antalya’nın sahip olduğu zenginlikler, iklim, yıllardır emekliler için bir nimet olarak düşünülür. “Emekli kenti Antalya” sözünü çok sık işitiriz.

Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan bir röportajında emekliler açısından Türkiye’de yaşanıla bilirliği en cazip kentin Antalya olduğunu vurgularken “Antalya emekliler şehridir” der.

Geçtiğimiz gün TÜİK “İstatistiklerle Yaşlılar, 2017” araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre Antalya yaşlı nüfus sıralamasında sonlarda yer alıyor. Nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor ancak Türkiye ortalamasının altında kalıyor.

Antalya’da yaşlı (65 yaş ve yukarısı) nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %7.9 iken Türkiye ortalaması %8.5 olmuştur. Antalya 81 il içerisinde en yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı sırlamasında 59. sırada yer almaktadır.

Emekli kenti olarak anılan Antalya’nın yaşlı nüfus oranının düşük çıkması şaşırttı. Antalya’nın son verilere göre nüfusu 2.364.396 iken 65 yaş üstü nüfusu 186.805 olmuştur. Erkek nüfus 86.605 olurken, kadın nüfusu da 100.200 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44’ünü erkek nüfus, %56’sını kadın nüfus oluşturdu.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2017 yılında %18,2 ile Sinop oldu. Bu ili %16,8 ile Kastamonu, %15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili %3,3 ile Hakkari ve %3,7 ile Van izledi.

Dünya nüfusunun 2017 yılında %8,9’unu yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %32,2 ile Monako, %27,9 ile Japonya ve %22,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

 

Araştırmadan öne çıkan başlıklar;

Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,5 iken yaşlı kadınların oranı %49,8 oldu.

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 416 yaşlı olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %16 oldu.

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,8 oldu.

Çalışan yaşlı nüfusun %70,2’si tarım sektöründe yer aldı.

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı arttı.

Yaşlı erkeklerin %66,3’ü, yaşlı kadınların ise %65,9’u mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı %65,8 ile aileleri oldu.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2,7 kat arttı.

 


Анталия – один из городов, принимающих больше всего иммигрантов в Турции. Богатство Анталии и ее климат долгие годы считались благом для пенсионеров. Мы часто слышим фразу «Анталия, город-пенсионер».

Ибрагим Тезкан, президент отделения Турецкой ассоциации пенсионеров в Анталии, подчеркивает, что Анталия – самый привлекательный город для пенсионеров в Турции, и говорит: «Анталия – город пенсионеров».

На днях ТУРКСТАТ объявил о результатах исследования «Пожилые люди со статистикой, 2017». Соответственно, Анталия находится внизу рейтинга пожилого населения. Наше население стареет, но остается ниже среднего по Турции.

В то время как доля пожилого населения (65 лет и старше) в общей численности населения в Анталии составляла 7,9%, в Турции средний показатель составлял 8,5%. Анталия занимает 59-е место среди 81 провинции по соотношению старейшего населения к общей численности населения.

Вызывает удивление низкий уровень пожилого населения в Анталии, известной как город престарелых. По последним данным, население Анталии составляло 2 364 396 человек, а население старше 65 лет – 186 805 человек. В то время как мужское население составляло 86 605 человек, женское население составляло 100 200 человек.

В то время как пожилое население (65 лет и старше) в Турции составляло 5 миллионов 891 тысяч 694 человека в 2013 году, оно увеличилось на 17% за последние пять лет и достигло 6 миллионов 895 тысяч 385 человек в 2017 году. Если в 2013 году доля пожилого населения в общей численности населения составляла 7,7%, то в 2017 году она увеличилась до 8,5%. 44% пожилого населения составляли мужчины и 56% – женщины.

Провинцией с самым высоким уровнем пожилого населения был Синоп с 18,2% в 2017 году. За этой провинцией следуют Кастамону с 16,8%, Артвин и Чанкыры с 15,4%. Провинцией с самой низкой долей пожилого населения был Ширнак с 3,2%. За этой провинцией следуют Хаккари с 3,3% и Ван с 3,7%.

В 2017 году пожилое население составляло 8,9% населения мира. В тройку стран с самой высокой долей пожилого населения вошли Монако (32,2%), Япония (27,9%) и Германия (22,1%). Турция заняла 66-е место среди 167 стран в этом рейтинге.

 

Основные моменты исследования:

Доля овдовевших пожилых мужчин составляла 12,5 процента, а доля пожилых женщин – 49,8 процента.

Было замечено, что в Турции проживает 5 тысяч 416 человек пожилого возраста в возрасте 100 лет и старше.

Уровень бедности пожилого населения составлял 16%.

Уровень экономической активности пожилого населения составил 11,8%.

70,2% работающего пожилого населения занято в аграрном секторе.

Пожилые люди умерли в основном от болезней системы кровообращения.

Увеличилась доля пожилых людей, умирающих от болезни Альцгеймера.

66,3% пожилых мужчин и 65,9% пожилых женщин заявили, что они счастливы.

В старости источником счастья людей были их семьи – 65,8%.

 

when you planing to move your new home in Calgary, call us for the special rates immediately. Hours: 9:00am-17:00pm ET Monday-Friday

Most read

Translate »